سازمان هواشناسی
اداره کل هواشناسی استان اصفهان
اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

پایش فنی