بارش سال زراعی استان اصفهان

شروع سال زراعی از اول مهرماه است
مبنای زمانی و به روز رسانی اطلاعات ساعت 6 گرینویچ برابر 10:30صبح است


نسخه خلاصه-PDF

◄میانگین حسابی بارندگی سال جاری استان تا کنون نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است
◄میانگین حسابی بارندگی سال جاری استان تا کنون نسبت به میانگین بلند مدت داشته است
◄میانگین حسابی بارندگی متوسط یک سال زراعی کامل استان برابر میلیمتر است

اداره فناوری اطلاعات - اداره کل هواشناسی استان اصفهان