بارش سال زراعی استان اصفهان

شروع سال زراعی از اول مهرماه است
مبدا زمانی بارندگی 24 ساعته و به روزرسانی اطلاعات ساعت 10 صبح است


◄میانگین حسابی بارندگی سال جاری استان تا کنون نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است
◄میانگین حسابی بارندگی سال جاری استان تا کنون نسبت به میانگین بلند مدت داشته است
◄میانگین حسابی بارندگی متوسط یک سال زراعی کامل استان برابر میلیمتر است

اداره فناوری اطلاعات - اداره کل هواشناسی استان اصفهان