شمال   - جنوب  -  شرق  -  غرب
29.34 اصفهان- میمه پل شهید کاظمی  29.44 میمه اصفهان داس   109.38 دلیجان - سلفجگان دوکوهک 
<
29.40 نطنز اصفهان رحمت آباد  29.30 اردستان بادرود موغار   29.45  بادرود کاشان ابوزید آباد  
29.26 کاشان قمصر عوارضی  29.27 کاشان- فین