شمال   - جنوب  -  شرق  -  غرب
29.36 اصفهان- نایین سگزی   81.23 صفهان دامغان معلمان  29.29 انارک- چوپانان سه راه جندق 
<
29.28 انارک چوپانان مزرعه هدهد