شمال   - جنوب  -  شرق  -  غرب
29.42اصفهان- شهرضا لاشتر  29.33 اصفهان- شهرضا مهیار   29.57 بهارستان -نیک آباد قارنه 
<
29.42 آباده -شهرضا امین آباد  253.28 یاسوج -بابا میدان