شمال   - جنوب  -  شرق  -  غرب
29.23 نجف آباد - کاشان   125.21 شهرکرد شلمزار گردنه شلمزار   29.31 داران الیگودرز  ثمین 
<
29.38 لنجان - شهرکرد تونل رخ   125.32 شهرکرد شلمزار سه راهی شمس آباد   125.23  شهرکرد فارسان گردنه خلک